ИЗАЗОВ ЗА ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА

ЈАВНИ ПОЗИВ за предлагање заједничких, иновативних и финансијски исплативих идеја за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) које се емитују у процесу пружања и коришћења различитих јавних комуналних услуга уз истовремено генерисање друштвене, економске и еколошке користи за заједницу и њене грађане.

ИНТЕРАКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗАЗОВА

Фаза
ИДЕЈИЗАЦИЈЕ
/позив за
идеје
Позив за
физичка
лица
Фаза
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ
/ додатни позив
за пројектне концепте
Позив за
СУФИНАНСИРАЊЕ
пројеката
МОНИТОРИНГ и
ЕВАЛУАЦИЈА
/ нови позив за
идеје
Фаза
ЕВАЛУАЦИЈЕ и
награђивање
најбољих идеја
Јавно
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
пројектних
концепата
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Финалне
НАГРАДЕ

Процес пријављивања:

Провери да ли задовољаваш услове конкурса и који су критеријуми оцењивања

Преузми пријавни образац

Попуни пријаву и поднеси је електронским путем

Пошаљи пријаву

РЕГИСТРАЦИЈА ЗАВРШЕНА

Захваљујемо се на интересовању и иновативним идејама

На Изазов за иновативна решења могу да се пријаве:

 • јединице локалне самоуправе
 • јавна комунална предузећа
 • привредни субјекти
 • организације цивилног друштва
 • научно-истраживачке установе
 • физичка лица.

*Посебан позив за физичка лица биће отворен 15. децембра 2017.г.

Сви подносиоци пријава морају да буду регистровани у Републици Србији, у складу са домаћим прописима. Физичко лице треба да има држављанство Републике Србије.

 • Главни подносилац пријаве треба да буде јасно назначен, као представник Конзорцијума и контакт особа за сва питања у вези са пријавом. Главни подносилац пријаве је уједно и главни корисник средстава обезбеђених у оквиру пројекта,
 • Подносиоци пријаве могу да буду чланови више од једног конзорцијума уколико аплицирају са  различитим пројектним идејама.
 • Конзорцијум који се састоји од најмање два члана  од којих је један јединица локалне самоуправе сматраће се додатом вредношћу.
 1. Шта је Изазов за иновативна решења у оквиру пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“?

Изазов за иновативна решења је јавни позив за предлагање заједничких, иновативних и финансијски исплативих идеја за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште ГХГ које се емитују у процесу пружања различитих јавних комуналних услуга, уз истовремено генерисање друштвене, економске и еколошке користи за заједницу и њене грађане.

2. Који су сектори предложени за Изазов за иновативна решења у оквиру пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“ ?

Пројектна идеја треба да се односи на секторе који могу да допринесу смањењу ГХГ емисија, као што су: енергетика, саобраћај, индустријски процеси, пољопривреда, управљање отпадом.

3. Колико пријава могу да поднесем?

Не постоји ограничење у погледу броја пријава уколико су у питању различите пројектне идеје.

4. Ја већ имам пројектни концепт. Да ли морам да се пријавим у фази Идејизације (прва фаза)?

Подносиоци пријаве који већ имају развијене пројектне концепте, зрелије идеје, не морају да се пријаве у фази Идејизације, већ могу да се пријаве на позив за подношење концепата који ће бити отворен 1. марта 2018. године. Молимо Вас да имате у виду критеријуме за евалуацију концепата и захтеве Изазова. Такође, скрећемо пажњу да ови подносиоци пријава немају право на  награду за Иновативно решење након евалуације идеја, већ ће се прикључити најбољим тимовима из фазе Идејизације и добити техничку и стручно-саветодавну помоћ кроз Инкубатор.

5. Коју методологију треба да користим за израчунавање очекиваног смањења емисија ГХГ ?

Подносиоци пријава треба да користе метод: Tier 1, према 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

6. Има ли ограничења око тога на шта могу бити утрошена средства добијена као награда за најбољу идеју?

Препоручујемо подносиоцима пријава да користе средства добијена као награду за најбољу идеју за трошкове попут хардвера, консултантске услуге, израду документације. Награда за иновацију не би требало да се искористи за плаћање административних или других не-релевантних трошкова, или као компензација за већ запослено особље.

7. На ком језику треба да буде попуњен Апликациони формулар?

Званични језик изазова је српски. Међутим, кратак опис пројекта треба да буде на енглеском. Подносиоци пријава чије идеје/концепти прођу техничку евалуацију биће обавештени да поднесу пријавни формулар и на енглеском језику.

8. Како да аплицирам?

Апликациони формулар можете поднети преко онлине пријаве на овој интернет страници. Молимо Вас не заборавите да сва послата документа поднесете само у PDF, JPG, docx формату.

9. Кога могу да контактирам ако имам додатна питања?

Можете нас контактирати директно путем телефона или нам послати емаил на: inovativnaresenja@klimatskepromene.rs 

10. Шта се подразумева под родним приступом (питање у оквиру Апликационог фирмулара)?

Детаљне информације о питању родне равноправности и климатских промена као и смернице можете пронаћи у овом документу

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА
КритеријумиМаксималан број бодоваОпис
Изазов10

У којој мери је предложени пројекат у складу са циљевима јавног позива?

(укљ. процену предвиђеног ефекта у погледу смањење укупних емисија ГХГ у општини/заједници)

Иновација30

Колико је предлог иновативан (која је иновативна вредност предложеног решења у Србији)? Да ли су концепт, технологија или приступ јасно описани?

 • Бодоваће се и могућност имплементације у оквиру временског периода трајања изазова.
Менаџмент пројекта 10

Да ли подносиоци пријаве поседују релевантне вештине, стручност, искуство и ресурсе за успешну имплементацију пројекта у предвиђеном року? Какав је пројектни план за имплементацију пројекта?

Утицај40

Колико је очекивано смањење емисија ГХГ и колика је просечна цена смањења емисија ГХГ према предложеној пројектној идеји?

Колика је економичност предложеног решења (узимајући у обзир и смањење емисије ГХГ и пратеће економске, финансијске, социјалне и еколошке користи)?

На који начин се предложено решење бави приоритетима на националном и локалном нивоу? На који начин се предложено решење бави темама изазова и како се тим решењем у први план ставља утицај на младе, жене и/или маргинализоване групе?

Буџет пројекта10

Да ли су пројектни трошкови реални? Опис начина планирања трошкова према предложеним активностима и циљевима. На који начин ће се трошити буџет како би се обезбедило прибављање највеће вредности за уложени новац?

Евентуалне обавезе су-финансирања које су већ обезбеђене за имплементацију биће додатно бодоване.

Укупно100 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗРЕЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА/КОНЦЕПАТА
КритеријумиМаксималан број бодоваОпис
Изазов10

У којој мери је предложени пројекат у складу са циљевима изазова?

(на пример, пројекције утицаја у односу на укупне емисије ГХГ у општини/заједници).

Пројектна документација 20

Доступност/степен разрађености документације: прелиминарна студија изводљивости/студија изводљивости, права својине, техничка и остала документација која је у складу са националним прописима неопходна за добијање локацијске дозволе, пословни/бизнис план укључујући, уколико је релевантно и техничке спецификације пројектом предложеног решења (демонстрациони прототип, радна верзија софтверског решења итд.)

Општа документација са описом и образложењем технологије или приступа у оквиру иновативног решења.

Менаџмент пројекта10

Да ли учесници/подносиоци захтева поседују релевантне вештине, стручност, искуство и ресурсе за успешну имплементацију пројекта у предвиђеном року?

Опис плана имплементације пројекта којим се обезбеђује постизање резултата, са назначеним улогама и одговорностима сваког партнера. Да ли учесник/подносилац захтева има писмо/писма – споразум/е о сарадњи са другим партнерима на пројекту?

Утицај40


Колико је предлог иновативан (која је иновативна вредност предложеног решења у Србији)?

Усклађеност са националним/локалним ресорним и развојним плановима и стратегијама.

Колико је очекивано смањење емисије ГХГ и колика је просечна цена смањења емисије ГХГ према предложеном пројекту?

Јасно дефинисане социјалне и економске користи за локални развој а посебно користи за рањиве групе (жене, младе, маргинализоване групе).

Буџет пројекта20

Да ли су пројектни трошкови реални? На који начин ће се трошити буџет како би се обезбедило прибављање највеће вредности за уложени новац? Финансијски план укључујући детаљни буџет према предложеним активностима и циљевима.

Суфинансирање ће се додатно бодовати (докази као што су: уговори са банкама и другим донаторима/финансијерима, докази о сопственим ресурсима учесника/подносилаца захтева, итд.).

Укупно100 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАЛНИХ НАГРАДА
КритеријумиМаксималан број бодоваОпис
Изазов / Иновација15

У којој мери је пројекат успео да успешно оствари резултате и одговори иновативном изазову?

Извештаји о праћењу и евалуацији.

Партнерства10

Број и ниво успостављених партнерстава и остварених користи.

Нове и настајуће прилике за склапање партнерства као резултат пројектних активности.

Утицај35

Прорачун потенцијала за непосредно или посредно ублажавање емисија ГХГ са образложењем (смањење емисија ГХГ);

У којој мери је реализовани пројекат допринео спровођењу одређених националних/локалних и ресорних развојних планова и стратегија;

Укљученост локалне заједнице као корисника и кључних актера, укључујући рањиве групе (жене, млади, маргинализоване групе);

Квалитативне и квантитативне користи пројекта – укључујући еколошке, економске и социјалне користи за дату заједницу.

Праћење и извештавање 20

Извештаји о праћењу и процени који потврђују постигнуте резултате у односу на почетне циљеве.

Одрживост20

Скупови података о праћењу и извештавању који су створени за будуће активности и усаглашеност са законским и стратешким захтевима;

Створена основа за ширење и развој пројекта;

Потенцијал за репликовање у другим локалним самоуправама.

Укупно100