Изазов за иновативна решења

Зашто учествовати

Зашто учествовати у „Изазову за иновативна решења“?

 • Допринећете решавању важног друштвеног, економског и еколошког проблема у вашој заједници;
 • Добићете приступ средствима за суфинансирање имплементације пројекта;
 • Добићете стручно мишљење о свакој поднетој идеји и предложеном решењу које испуњава циљеве пројекта;
 • Стећи ћете нова знања и вештине од дугорочне користи за имплементацију ваше идеје и вашу организацију;
 • Добићете бесплатну шестомесечну експертску обуку и менторство за идеје и концепте одабране за даљи развој;
 • Добићете прилику за проналажење партнера за реализацију пројеката са којима делите заједничку визију;
 • Учинићете вашу локалну заједницу атрактивном за инвеститоре;
 • Повећаћете домаћу и међународну видљивост ваших идеја.

Министарство заштите животне средине и УНДП ће успоставити „инкубатор пројекта“ за подршку и пружање техничке помоћи онима који планирају да одговоре на изазове дефинисане пројектом и учесницима пројекта. Инкубатор ће постати оперативан у другој фази реализације пројекта (концептуализацији) и помоћи ће пројектним партнерима током фазе концептуализације и имплементације пројекта.

Шта се сматра под иновацијама

Шта се сматра иновацијом?

 • Нове технологије или иновативна примена постојећих технолошких решења (по први пут у Србији);
 • Нови/унапређени пословни модели или процеси;
 • Укључивање грађана у процес доношења одлука, планирања и управљања подацима (нпр. поједностављивањем приступа подацима о управљању енергијом у локалној заједници);
 • Проналажење одрживих решења која ће довести до трајних промена;
 • Укључивање различитих актера у дефинисање/формулисање предлога решења (привредних субјеката, организација цивилног друштва, научно-истраживачких установа, јединица локалних самоуправа, физичких лица);
 • Решавање социјалних питања (родна равноправност, маргинализоване групе, незапосленост, итд).

Категорије пројеката

На које категорије делимо пројекте?

На основу финансијског плана и укупног износа средстава потребних за имплементацију, пројекте делимо на три категорије:

 • мали пројекти (до 100.000 USD) – финансијска средства за спровођење ових пројеката могу се обезбедити и из алтернативних извора финансирања (енгл. „crowdfunding“).
 • средњи пројекти (до 1 милион USD),
 • велики пројекти (чија је инвестициона вредност већа од 1 милион USD).

Важна напомена о суфинансирању: сви пројекти за које се очекује да ће бити финансирани појединачним грантовима и кроз учешће у финансирању, било из банкарских кредита или из других извора финансирања (билатералних, мултилатералних, приватних, итд), треба о томе да обезбеде доказ, у виду уговора о кредиту са банком и/или друге документације која потврђује обавезе које је преузео суфинансијер за суфинансирање пројекта до краја фазе концептуализације (друга фаза). Такође је важно поменути да у првој фази, фази идејизације, подносилац пријаве може да достави неки доказ о финансијским средствима обезбеђеним за суфинансирање пројекта (нпр. писмо о намери, меморандум о разумевању, банкарску гаранцију, итд) уколико поседује. Износи појединачних грантова за пројекте биће утврђени на основу економске анализе и услова Механизма подршке инвестицијама.

Фазе изазова

ПРВА ФАЗА: ФАЗА ИДЕЈИЗАЦИЈЕ

од 22. новембра 2017. године до 31. јануара 2018. године

Подносиоци пројектних идеја треба да попуне апликациони формулар и поднесу електронским путем пре истека утврђеног рока. Подносилац пријаве је одговоран за ажурирање и исправљање података садржаних у електронској пријави коју треба да достави путем портала за пријаву на интернет страници пројекта. Овлашћена лица ће проверити да ли су пријаве правилно и потпуно попуњене и да ли су испуњени критеријуми за учешће а затим их проследити независној комисији за оцењивање.

Пројектну идеју могу поднети локалне самоуправе, јавна комунална предузећа, привредни субјекти (д.о.о., предузетници итд.), организације цивилног друштва, научно-истраживачке установе. Сви подносиоци пријаве морају да буду регистровани у Републици Србији, у складу са националним прописима. Посебан јавни позив за достављање пројектних идеја за физичка лица биће објављен 15. децембра 2017.г. Физичка лица треба да буду држављани Републике Србије

На који начин ће бити одабрана најбоља решења?

од 1. до 28. фебруара 2018. године

Пројекат ће обезбедити тим стручњака као чланове комисије (водећи рачуна о свим аспектима предложених решења – техничким и управљачким), који ће разматрати, односно оценити предложене пројектне идеје. На основу претходно утврђених критеријума, биће одабрана најбоља решења за даљу разраду. Комисија ће одабрати највише двадесет најбољих предложених идеја које ће бити даље разрађене у другој фази, (фаза концептуализације), и ови предлози ће бити награђени новчаном наградом за иновацију (до 10.000 USD по предложеној идеји). Комисија ће такође изабрати до пет најбољих пројектних идеја физичких лица и наградити их у износу до 5.000 USD по пројектној идеји.

ДРУГА ФАЗА: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА

Шта се дешава након одабира и доделе награде за најбоље пројектне идеје?
од 1. марта до децембра 2018. године – 6 месеци Инкубације

У фази концептуализације, награђене пројектне идеје се даље разрађују и на основу њих се формулишу конкретна решења и пројекти. Од подносилаца пријава се очекује да докажу да могу да реализују своје пројекте, израдом пројектне документације и финализовањем финансијске конструкције. У овој фази, УНДП и Министарство заштите животне средине успоставиће “Инкубатор пројекта”.

од 1. марта до 1. маја 2018. године – додатни позив за подношење зрелих пројектних идеја/концепата

На почетку фазе концептуализације подносиоци пријава који већ имају развијен концепт а нису учествовали у фази идејизације могу да се пријаве на додатни позив за подношење зрелих пројектних идеја/концепата. Позив ће бити отворен од 1. марта 2018. године и трајаће до 1. маја 2018. године. На основу утврђених критеријума оцењивања биће одабрано најмање пет најбољих пројеката. Ови подносиоци неће моћи да конкуришу за награду за иновацију у овој фази, али ће моћи да се придруже најуспешнијима из фазе идејизације и искористе техничку подршку у оквиру Инкубатора.

Инкубатор/Центар за иновације у области климатских промена. Инкубатор је заједнички радни простор и место где подносиоци пријава могу да добију информације и подршку. У сарадњи са и уз техничку подршку тимова пројекта и инкубатора, подносиоци предлога пројеката ће имати могућност да детаљније разраде пројектне концепте, искористе услуге експерата и тестирају предложена решења. Ове услуге су бесплатне за чланове одабраних пројектних тимова. Инкубатор ће такође организовати радионице и обуке за потребе даље разраде пројектних решења, као и друге, сличне догађаје, укључујући и евентуалне теренске посете и студијска путовања. Фаза инкубације ће трајати укупно 6 месеци.

Представљање зрелих пројектних идеја – прилика за склапање партнерстава и прикупљање финансијских средстава

Аутори зрелих пројекатних идеја имаће јединствену прилику да представе своја решења и своје организације на специјалним догађајима где ће преставити своје пројекте – „Pitching Events“. Ови догађаји пружају прилику за склапање партнерстава и обезбеђивање средстава за финансирање пројеката, посебно за мале пројекте (пројекте до 100.000 USD). Током септембра, подносиоци предлога пројеката у вредности изнад 100.000 USD мораће да обезбеде доказе да су обезбедили средства за суфинансирање својих пројеката, нпр. уговор о одобреном кредиту или доказ о другом виду суфинансирања који су обезбедили пројектни пратнери.

Механизам подршке у виду инвестиционих грантова – грантова за суфинансирање пројеката

Финалистима, односно одабраним пројектима за које се сматра да су спремни за имплементацију (након завршетка фазе концептуализације), биће пружена могућност суфинансирања трошкова имплементације. Наиме, биће успостављен посебан Механизам подршке инвестицијама у виду грантова, који ће се састојати од ресурса пројекта и учешћа Министарства задуженог за заштиту животне средине у финансирању трошкова. Кроз овај Механизам биће обезбеђени грантови за суфинансирање пројеката. Критеријуми предвиђени овим конкурсом узимају у обзир и напредак остварен током фазе идејизације и фазе концептуализације. Позив за суфинансирање пројеката биће припремљен у периоду од октобра до 31. децембра 2018. године. Износи појединачних грантова зависиће од инвестиционе вредности пројекта:

 

:

Вредности инвестиције Појединачни грантови по пројекту
Мали пројекти (до 100.000 USD) до 50.000 USD
Средњи пројекти (100.000 USD–1 милион USD) до 100,000 USD
Велики пројекти (више од 1 милиона USD) Максималан износ до 200.000 USD
* Број финалиста, односно пројеката одабраних за имплементацију, као и износи појединачних грантова могу бити повећани у зависности од расположивости додатних финансијских средстава.

 

Бесповратна средства односно грантови за суфинансирање кроз Механизам подршке инвестицијама биће исплаћени на следећи начин: 40% укупног износа гранта појединачног пројекта након потписивања уговора о суфинансирању, 60% укупног износа гранта појединачног пројекта по завршетку пројекта. Пројекти повезани са инвестицијама ће се сматрати завршеним тек када сама инвестиција буде у функцији (нпр. након издавања употребне дозволе или у тренутку када бизнис план постане оперативан);

Напомена: У зависности од најприкладнијег приступа победничком пројекту, ресурси ће бити обезбеђени у виду грантова или јавних набавки. Нека идејна решења могу бити реализована у прототипе већ у фази идејизације и концептуализације па стога неће моћи да буду награђени два пута у истој фази.

ТРЕЋА ФАЗА: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године

У фази имплементације финалисти своје идеје треба да преточе у акцију, остварени напредак на овом плану ће бити праћен, да би на крају целог процеса био одабран добитник финалне награде. У овој фази се пажња првенствено посвећује успешној имплементацији и доказима о резултатима. На самом почетку треће фазе, биће организовано окупљање свих финалиста да би се обезбедило разумевање очекивања у фази имплементације. По потреби, пројектни тим може и да размотри пружање подршке свим финалистима у организацији догађаја којим ће бити обележен почетак активности, уз укључивање циљних локалних заједница/корисника. Имплементација пројекта мора да буде завршена најкасније до 31. децембра 2020. године. Међутим, почетак фазе имплементације зависи од сложености самог пројекта. Ако је пројекат спреман за имплементацију одмах након пријема награде за идеју, подносиоци пријава могу да започну имплементацију пре званичне најаве фазе концептуализације и имплементације. У овом случају, подносиоци пројектних предлога не могу да конкуришу за суфинансирање, али зато испуњавају услове за учешће у добијању финалне награде. Од финалиста ће се захтевати да подносе кварталне извештаје о напретку у остваривању уговорених циљева.

Фаза праћења и извештавања

Фаза праћења и извештавања трајаће најмање 12 месеци. Овај временски рок биће узет у обзир приликом оцењивања и одабира финалиста. Биће организоване теренске посете, уз учешће пројектних тимова и чланова комисије, или најмање једна посета која ће се поклопити са завршним извештајем финалиста. По потреби, биће успостављен нови механизам за праћење смањења емисија ГХГ, уколико већ постојећи механизми нису погодни за одређене пројекте. Поред тога, може да буде успостављен и систем праћења и извештања у реалном времену, или кроз постојећи систем отворених података.

Паралено са фазом мониторинга и извештавања, Министарство заштите животне средине ће, у сарадњи са УНДП, започети нови позив за достављење предлога пројеката (идеја). Нови позив је прилика да се унапреде пројекти и да се настави са праксом и начином избора најбољих идеја и пројеката кроз механизме успостављене кроз пројекат “Локални развој отпоран на климатске промене”.

ЧЕТВРТА ФАЗА: ФИНАЛНЕ НАГРАДЕ

Децембар 2021. године

Финалне награде/признања биће додељене тимовима који су остварили највећи напредак и најбољи учинак у имплементацији пројекта, према резултатима праћења и извештавања. Члановима комисије ће бити редовно достављане ажурне информације током фазе имплементације и фазе праћења и извештавања. Поред тога, за сваког финалисту биће отворена датотека која ће садржати информације о разлозима зашто су финалисти одабрани на крају друге фазе (фазе концептуализације), шта се од њих очекује, који су кључни показатељи успеха у фазама имплементације и праћења, која су отворена питања која је потребно решити и који је потенцијал за унапређење и проширење пројекта. Коначна одлука о додели награде/признања биће донета на основу већине гласова.

Сви финалисти ће имати прилику да представе своје пројекте на званичној додели награда. Овај догађај ће бити организован за све учеснике и партнере на пројектима, укључујући и све организације и локалне самоуправе које би евентуално желеле да репликују пројекат. Током процеса имплементације и евалуације биће снимљен документарни филм који ће промовисати користи од сваког појединачног пројекта и показати вредност иновација и укључивања локалних заједница.

Најуспешнијим пројектима и тимовима ће бити додељено посебно признање

НАГРАДЕ ЗА ИНОВАЦИЈЕ

На основу критеријума за оцењивање, стручна комисија ће одабрати до 20 најбољих идеја за даљу разраду, којима ће бити додељена новчана награда (до 10.000 USD по идеји). Такође ће бити награђено до 5 пројектних идеја које су поднела физичка лица у износу до 5.000 USD по идеји. Препоручује се да се награда искористи за трошкове хардвера, консултантских услуга, израде пројектне документације, односно за друге трошкове утврђене у предлогу.

Сви финалисти у првој фази (фази идејизације) имаће прилику да даље разраде свој пројектни предлог у фази концептуализације (друга фаза). Успешни кандидати ће имати прилику да добију и техничку подршку, као и подршку у виду менторства и обуке. Најуспешнији концепти изабрани у додатном позиву ће моћи да се придруже најуспешнијима из фазе идејизације и искористе техничку подршку у оквиру Инкубатора.

Финалистима, односно одабраним пројектима за које се сматра да су спремни за имплементацију (након завршетка фазе концептуализације), биће пружена могућност суфинансирања трошкова имплементације.

Најбољи међу реализованим пројектима имаће прилику да постану добитници награде/признања за иновације у области јачања отпорности локалних заједница на климатске промене.

 

Изазов за иновативна решења
Награде* Број
Фаза идејизације до 10,000 USD до 20
Фаза концептуализације техничко-технолошка помоћ најбоље идеје и концепти
Фаза имплементације Грант или јавне набавке (суфинансирање) до 5
Финалне награде посебна признања до 3

Зашто смо започели овај изазов

Зашто смо покренули овај изазов?

 • Климатске промене већ мењају животну средину, привреду и утичу на наш начин живота;
 • Дошло је до пораста екстремних временских појава, материјалне штете и губитака приноса, штете на стамбеним објектима и имовини, као и људских губитака услед ових појава;
 • Република Србија треба да испуни међународне обавезе које је преузела у области климатских промена и, што је најважније, да унапреди стање животне средине за садашње и будуће генерације;
 • Потражња за енергијом је велика, као и потребе за њеним ефикасним коришћењем и штедњом;
 • Јавне службе у Републици Србији су највећим делом неефикасне, јер се системи неадекватно одржавају, застарели су и као последица тога долази до значајних енергетских губитака;
 • У бројним областима повезаним са радом јавних служби користи се велики број моторних возила и машина, што представља неискоришћени потенцијал за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ), уз истовремено побољшање свакодненог живота грађана.

Шта су климатски паметни градови и општине

Шта подразумевамо под „климатски паметним” градовима/општинама?

Паметан град/општина користи нове, односно иновативне технологије и приступе у циљу побољшања ефикасности, сигурности, квалитета и одрживости животне средине урбаних заједница и локалних јавних служби. Паметни градови такође значе интерактивну, поуздану и транспарентну градску администрацију која ће омогућити широко ангажовање заједнице и стварање атрактивног пословног окружења за нове техничке, финансијске и друштвене иновације у циљу смањења социјалне и културне неједнакости, неправде и изолације и задовољавања потреба маргинализованих група.

Из перспективе климатских промена, паметни градови су они у којима се практикује паметније коришћење градског земљишта и планирање саобраћаја, одрживо управљање отпадом, унапређење водоснабдевања и управљања комуналним и другим отпадним водама, ефикасније начине осветљења, одрживо грејање и хлађење објеката, повећање употребе обновљивих извора енергије као и предузимање мера предострожности у складу са пројектованим утицајима климатских промена посебно на инфраструктуру и имовину грађана.