ИЗАЗОВ ЗА ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА

ЈАВНИ ПОЗИВ за предлагање заједничких, иновативних и финансијски исплативих идеја за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) које се емитују у процесу пружања и коришћења различитих јавних комуналних услуга уз истовремено генерисање друштвене, економске и еколошке користи за заједницу и њене грађане.Зашто треба да учествујете у „Изазову за иновативна решења“?

 • Допринећете решавању важног друштвеног, економског и еколошког проблема у вашој заједници;
 • Добићете приступ средствима за суфинансирање имплементације пројекта;
 • Добићете стручно мишљење о свакој поднетој идеји и предложеном решењу које испуњава циљеве пројекта;
 • Стећи ћете нова знања и вештине од дугорочне користи за имплементацију ваше идеје и вашу организацију;
 • Добићете бесплатну шестомесечну експертску обуку и менторство за идеје и концепте одабране за даљи развој;
 • Добићете прилику за проналажење партнера за реализацију пројеката са којима делите заједничку визију;
 • Учинићете вашу локалну заједницу атрактивном за инвеститоре;
 • Повећаћете домаћу и међународну видљивост ваших идеја.

Министарство заштите животне средине и УНДП ће успоставити „инкубатор пројекта“ за подршку и пружање техничке помоћи онима који планирају да одговоре на изазове дефинисане пројектом и учесницима пројекта. Инкубатор ће постати оперативан у другој фази реализације пројекта (концептуализацији) и помоћи ће пројектним партнерима током фазе концептуализације и имплементације пројекта.

Шта подразумевамо под „климатски паметним” градовима/општинама?

Паметан град/општина користи нове, односно иновативне технологије и приступе у циљу побољшања ефикасности, сигурности, квалитета и одрживости животне средине урбаних заједница и локалних јавних служби. Паметни градови такође значе интерактивну, поуздану и транспарентну градску администрацију која ће омогућити широко ангажовање заједнице и стварање атрактивног пословног окружења за нове техничке, финансијске и друштвене иновације у циљу смањења социјалне и културне неједнакости, неправде и изолације и задовољавања потреба маргинализованих група.

Из перспективе климатских промена, паметни градови су они у којима се практикује паметније коришћење градског земљишта и планирање саобраћаја, одрживо управљање отпадом, унапређење водоснабдевања и управљања комуналним и другим отпадним водама, ефикасније начине осветљења, одрживо грејање и хлађење објеката, повећање употребе обновљивих извора енергије као и предузимање мера предострожности у складу са пројектованим утицајима климатских промена посебно на инфраструктуру и имовину грађана.

Шта се сматра иновацијом?

 • Нове технологије или иновативна примена постојећих технолошких решења (по први пут у Србији);
 • Нови/унапређени пословни модели или процеси;
 • Укључивање грађана у процес доношења одлука, планирања и управљања подацима (нпр. поједностављивањем приступа подацима о управљању енергијом у локалној заједници);
 • Проналажење одрживих решења која ће довести до трајних промена;
 • Укључивање различитих актера у дефинисање/формулисање предлога решења (привредних субјеката, организација цивилног друштва, научно-истраживачких установа, јединица локалних самоуправа, физичких лица);
 • Решавање социјалних питања (родна равноправност, маргинализоване групе, незапосленост, итд).

Зашто смо покренули овај изазов?

 • Климатске промене већ мењају животну средину, привреду и утичу на наш начин живота;
 • Дошло је до пораста екстремних временских појава, материјалне штете и губитака приноса, штете на стамбеним објектима и имовини, као и људских губитака услед ових појава;
 • Република Србија треба да испуни међународне обавезе које је преузела у области климатских промена и, што је најважније, да унапреди стање животне средине за садашње и будуће генерације;
 • Потражња за енергијом је велика, као и потребе за њеним ефикасним коришћењем и штедњом;
 • Јавне службе у Републици Србији су највећим делом неефикасне, јер се системи неадекватно одржавају, застарели су и као последица тога долази до значајних енергетских губитака;
 • У бројним областима повезаним са радом јавних служби користи се велики број моторних возила и машина, што представља неискоришћени потенцијал за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ), уз истовремено побољшање свакодненог живота грађана.

На које категорије делимо пројекте?

На основу финансијског плана и укупног износа средстава потребних за имплементацију, пројекте делимо на три категорије:

 • мали пројекти (до 100.000 USD) – финансијска средства за спровођење ових пројеката могу се обезбедити и из алтернативних извора финансирања (енгл. „crowdfunding“).
 • средњи пројекти (до 1 милион USD),
 • велики пројекти (чија је инвестициона вредност већа од 1 милион USD).

Важна напомена о суфинансирању: сви пројекти за које се очекује да ће бити финансирани појединачним грантовима и кроз учешће у финансирању, било из банкарских кредита или из других извора финансирања (билатералних, мултилатералних, приватних, итд), треба о томе да обезбеде доказ, у виду уговора о кредиту са банком и/или друге документације која потврђује обавезе које је преузео суфинансијер за суфинансирање пројекта до краја фазе концептуализације (друга фаза). Такође је важно поменути да у првој фази, фази идејизације, подносилац пријаве може да достави неки доказ о финансијским средствима обезбеђеним за суфинансирање пројекта (нпр. писмо о намери, меморандум о разумевању, банкарску гаранцију, итд) уколико поседује. Износи појединачних грантова за пројекте биће утврђени на основу економске анализе и услова Механизма подршке инвестицијама.

ПРВА ФАЗА: ФАЗА ИДЕЈИЗАЦИЈЕ

од 22. новембра 2017. године до 31. јануара 2018. године

Подносиоци пројектних идеја треба да попуне апликациони формулар и поднесу електронским путем пре истека утврђеног рока. Подносилац пријаве је одговоран за ажурирање и исправљање података садржаних у електронској пријави коју треба да достави путем портала за пријаву на интернет страници пројекта. Овлашћена лица ће проверити да ли су пријаве правилно и потпуно попуњене и да ли су испуњени критеријуми за учешће а затим их проследити независној комисији за оцењивање.

Пројектну идеју могу поднети локалне самоуправе, јавна комунална предузећа, привредни субјекти (д.о.о., предузетници итд.), организације цивилног друштва, научно-истраживачке установе. Сви подносиоци пријаве морају да буду регистровани у Републици Србији, у складу са националним прописима. Посебан јавни позив за достављање пројектних идеја за физичка лица биће објављен 15. децембра 2017.г. Физичка лица треба да буду држављани Републике Србије

На који начин ће бити одабрана најбоља решења?

од 1. до 28. фебруара 2018. године

Пројекат ће обезбедити тим стручњака као чланове комисије (водећи рачуна о свим аспектима предложених решења – техничким и управљачким), који ће разматрати, односно оценити предложене пројектне идеје. На основу претходно утврђених критеријума, биће одабрана најбоља решења за даљу разраду. Комисија ће одабрати највише двадесет најбољих предложених идеја које ће бити даље разрађене у другој фази, (фаза концептуализације), и ови предлози ће бити награђени новчаном наградом за иновацију (до 10.000 USD по предложеној идеји). Комисија ће такође изабрати до пет најбољих пројектних идеја физичких лица и наградити их у износу до 5.000 USD по пројектној идеји.

ДРУГА ФАЗА: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА

Шта се дешава након одабира и доделе награде за најбоље пројектне идеје?
од 1. марта до децембра 2018. године – 6 месеци Инкубације

У фази концептуализације, награђене пројектне идеје се даље разрађују и на основу њих се формулишу конкретна решења и пројекти. Од подносилаца пријава се очекује да докажу да могу да реализују своје пројекте, израдом пројектне документације и финализовањем финансијске конструкције. У овој фази, УНДП и Министарство заштите животне средине успоставиће “Инкубатор пројекта”.

од 1. марта до 1. маја 2018. године – додатни позив за подношење зрелих пројектних идеја/концепата

На почетку фазе концептуализације подносиоци пријава који већ имају развијен концепт а нису учествовали у фази идејизације могу да се пријаве на додатни позив за подношење зрелих пројектних идеја/концепата. Позив ће бити отворен од 1. марта 2018. године и трајаће до 1. маја 2018. године. На основу утврђених критеријума оцењивања биће одабрано најмање пет најбољих пројеката. Ови подносиоци неће моћи да конкуришу за награду за иновацију у овој фази, али ће моћи да се придруже најуспешнијима из фазе идејизације и искористе техничку подршку у оквиру Инкубатора.

Инкубатор/Центар за иновације у области климатских промена. Инкубатор је заједнички радни простор и место где подносиоци пријава могу да добију информације и подршку. У сарадњи са и уз техничку подршку тимова пројекта и инкубатора, подносиоци предлога пројеката ће имати могућност да детаљније разраде пројектне концепте, искористе услуге експерата и тестирају предложена решења. Ове услуге су бесплатне за чланове одабраних пројектних тимова. Инкубатор ће такође организовати радионице и обуке за потребе даље разраде пројектних решења, као и друге, сличне догађаје, укључујући и евентуалне теренске посете и студијска путовања. Фаза инкубације ће трајати укупно 6 месеци.

Представљање зрелих пројектних идеја – прилика за склапање партнерстава и прикупљање финансијских средстава

Аутори зрелих пројекатних идеја имаће јединствену прилику да представе своја решења и своје организације на специјалним догађајима где ће преставити своје пројекте – „Pitching Events“. Ови догађаји пружају прилику за склапање партнерстава и обезбеђивање средстава за финансирање пројеката, посебно за мале пројекте (пројекте до 100.000 USD). Током септембра, подносиоци предлога пројеката у вредности изнад 100.000 USD мораће да обезбеде доказе да су обезбедили средства за суфинансирање својих пројеката, нпр. уговор о одобреном кредиту или доказ о другом виду суфинансирања који су обезбедили пројектни пратнери.

Механизам подршке у виду инвестиционих грантова – грантова за суфинансирање пројеката

Финалистима, односно одабраним пројектима за које се сматра да су спремни за имплементацију (након завршетка фазе концептуализације), биће пружена могућност суфинансирања трошкова имплементације. Наиме, биће успостављен посебан Механизам подршке инвестицијама у виду грантова, који ће се састојати од ресурса пројекта и учешћа Министарства задуженог за заштиту животне средине у финансирању трошкова. Кроз овај Механизам биће обезбеђени грантови за суфинансирање пројеката. Критеријуми предвиђени овим конкурсом узимају у обзир и напредак остварен током фазе идејизације и фазе концептуализације. Позив за суфинансирање пројеката биће припремљен у периоду од октобра до 31. децембра 2018. године. Износи појединачних грантова зависиће од инвестиционе вредности пројекта:

Вредности инвестиције Појединачни грантови по пројекту
Мали пројекти (до 100.000 USD) до 50.000 USD
Средњи пројекти (100.000 USD–1 милион USD) до 100,000 USD
Велики пројекти (више од 1 милиона USD) Максималан износ до 200.000 USD
* Број финалиста, односно пројеката одабраних за имплементацију, као и износи појединачних грантова могу бити повећани у зависности од расположивости додатних финансијских средстава.

Бесповратна средства односно грантови за суфинансирање кроз Механизам подршке инвестицијама биће исплаћени на следећи начин: 40% укупног износа гранта појединачног пројекта након потписивања уговора о суфинансирању, 60% укупног износа гранта појединачног пројекта по завршетку пројекта. Пројекти повезани са инвестицијама ће се сматрати завршеним тек када сама инвестиција буде у функцији (нпр. након издавања употребне дозволе или у тренутку када бизнис план постане оперативан);

Напомена: У зависности од најприкладнијег приступа победничком пројекту, ресурси ће бити обезбеђени у виду грантова или јавних набавки. Нека идејна решења могу бити реализована у прототипе већ у фази идејизације и концептуализације па стога неће моћи да буду награђени два пута у истој фази.

ТРЕЋА ФАЗА: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године

У фази имплементације финалисти своје идеје треба да преточе у акцију, остварени напредак на овом плану ће бити праћен, да би на крају целог процеса био одабран добитник финалне награде. У овој фази се пажња првенствено посвећује успешној имплементацији и доказима о резултатима. На самом почетку треће фазе, биће организовано окупљање свих финалиста да би се обезбедило разумевање очекивања у фази имплементације. По потреби, пројектни тим може и да размотри пружање подршке свим финалистима у организацији догађаја којим ће бити обележен почетак активности, уз укључивање циљних локалних заједница/корисника. Имплементација пројекта мора да буде завршена најкасније до 31. децембра 2020. године. Међутим, почетак фазе имплементације зависи од сложености самог пројекта. Ако је пројекат спреман за имплементацију одмах након пријема награде за идеју, подносиоци пријава могу да започну имплементацију пре званичне најаве фазе концептуализације и имплементације. У овом случају, подносиоци пројектних предлога не могу да конкуришу за суфинансирање, али зато испуњавају услове за учешће у добијању финалне награде. Од финалиста ће се захтевати да подносе кварталне извештаје о напретку у остваривању уговорених циљева.

Фаза праћења и извештавања

Фаза праћења и извештавања трајаће најмање 12 месеци. Овај временски рок биће узет у обзир приликом оцењивања и одабира финалиста. Биће организоване теренске посете, уз учешће пројектних тимова и чланова комисије, или најмање једна посета која ће се поклопити са завршним извештајем финалиста. По потреби, биће успостављен нови механизам за праћење смањења емисија ГХГ, уколико већ постојећи механизми нису погодни за одређене пројекте. Поред тога, може да буде успостављен и систем праћења и извештања у реалном времену, или кроз постојећи систем отворених података.

Паралено са фазом мониторинга и извештавања, Министарство заштите животне средине ће, у сарадњи са УНДП, започети нови позив за достављење предлога пројеката (идеја). Нови позив је прилика да се унапреде пројекти и да се настави са праксом и начином избора најбољих идеја и пројеката кроз механизме успостављене кроз пројекат “Локални развој отпоран на климатске промене”.

ЧЕТВРТА ФАЗА: ФИНАЛНЕ НАГРАДЕ

Децембар 2021. године

Финалне награде/признања биће додељене тимовима који су остварили највећи напредак и најбољи учинак у имплементацији пројекта, према резултатима праћења и извештавања. Члановима комисије ће бити редовно достављане ажурне информације током фазе имплементације и фазе праћења и извештавања. Поред тога, за сваког финалисту биће отворена датотека која ће садржати информације о разлозима зашто су финалисти одабрани на крају друге фазе (фазе концептуализације), шта се од њих очекује, који су кључни показатељи успеха у фазама имплементације и праћења, која су отворена питања која је потребно решити и који је потенцијал за унапређење и проширење пројекта. Коначна одлука о додели награде/признања биће донета на основу већине гласова.

Сви финалисти ће имати прилику да представе своје пројекте на званичној додели награда. Овај догађај ће бити организован за све учеснике и партнере на пројектима, укључујући и све организације и локалне самоуправе које би евентуално желеле да репликују пројекат. Током процеса имплементације и евалуације биће снимљен документарни филм који ће промовисати користи од сваког појединачног пројекта и показати вредност иновација и укључивања локалних заједница.

Најуспешнијим пројектима и тимовима ће бити додељено посебно признање

Награде за иновације

На основу критеријума за оцењивање, стручна комисија ће одабрати до 20 најбољих идеја за даљу разраду, којима ће бити додељена новчана награда (до 10.000 USD по идеји). Такође ће бити награђено до 5 пројектних идеја које су поднела физичка лица у износу до 5.000 USD по идеји. Препоручује се да се награда искористи за трошкове хардвера, консултантских услуга, израде пројектне документације, односно за друге трошкове утврђене у предлогу.

Сви финалисти у првој фази (фази идејизације) имаће прилику да даље разраде свој пројектни предлог у фази концептуализације (друга фаза). Успешни кандидати ће имати прилику да добију и техничку подршку, као и подршку у виду менторства и обуке. Најуспешнији концепти изабрани у додатном позиву ће моћи да се придруже најуспешнијима из фазе идејизације и искористе техничку подршку у оквиру Инкубатора.

Финалистима, односно одабраним пројектима за које се сматра да су спремни за имплементацију (након завршетка фазе концептуализације), биће пружена могућност суфинансирања трошкова имплементације.

Најбољи међу реализованим пројектима имаће прилику да постану добитници награде/признања за иновације у области јачања отпорности локалних заједница на климатске промене.

Изазов за иновативна решења
Награде* Број
Фаза идејизације до 10,000 USD до 20
Фаза концептуализације техничко-технолошка помоћ најбоље идеје и концепти
Фаза имплементације Грант или јавне набавке (суфинансирање) до 5
Финалне награде посебна признања до 3

КОРИСНА ДОКУМЕНТА

Упутство за апликацију

Примери добре праксе

Родна равноправностИНТЕРАКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗАЗОВА

Фаза
ИДЕЈИЗАЦИЈЕ
/позив за
идеје
Позив за
физичка
лица
Фаза
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ
/ додатни позив
за пројектне концепте
Позив за
СУФИНАНСИРАЊЕ
пројеката
МОНИТОРИНГ и
ЕВАЛУАЦИЈА
/ нови позив за
идеје


Фаза
ЕВАЛУАЦИЈЕ и
награђивање
најбољих идеја
Јавно
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
пројектних
концепата
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Финалне
НАГРАДЕ

ПРВА ФАЗА: ФАЗА ИДЕЈИЗАЦИJЕ (ДОСТАВЉАЊЕ АПЛИКАЦИОНИХ ФОРМУЛАРА)

од 22. новембра 2017. године до 31. јануара 2018. године

Подносиоци пројектних идеја треба да попуне апликациони формулар и поднесу електронским путем пре истека утврђеног рока. Подносилац пријаве је одговоран за ажурирање и исправљање података садржаних у електронској пријави коју треба да достави путем портала за пријаву на интернет страници пројекта. Овлашћена лица ће проверити да ли су пријаве правилно и потпуно попуњене и да ли су испуњени критеријуми за учешће а затим их проследити независној комисији за оцењивање.
Пројектну идеју могу поднети локалне самоуправе, јавна комунална предузећа, привредни субјекти (д.о.о., предузетници итд.), организације цивилног друштва, научно-истраживачке установе. Сви подносиоци пријаве морају да буду регистровани у Републици Србији, у складу са националним прописима.

Позив за физичка лица

од 15. децембра 2017. године до 31. јануара 2018. године

Посебан јавни позив за достављање пројектних идеја за физичка лица биће објављен 15. децембра 2017.г. Физичка лица треба да буду држављани Републике Србије. Изабраћемо до 5 најбољих идеја и наградићемо их у износу до 5.000 USD по идеји. Награђени појединци ће се придружити осталим тимовима и заједно наставити у фазу Концептуализације. У току фазе Концептуализације сви учесници ће добити техничку помоћ и могућност да представе своје пројекте, али награђена физичка лица морају да нађу партнере који испуњавају услове да аплицирају за добијање средстава за суфинансирање и финансијска средства.

ДРУГА ФАЗА: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА

Шта се дешава након одабира и доделе награде за најбоље пројектне идеје?
од 1. марта до децембра 2018. године – 6 месеци Инкубације

У фази концептуализације, добитне пројектне идеје се даље разрађују и на основу њих се формулишу конкретна решења и пројекти. Од подносилаца пријава се очекује да докажу да могу да реализују своје пројекте, израдом пројектне документације и финализовањем финансијске конструкције. У овој фази, УНДП и Министарство заштите животне средине успоставиће “Инкубатор пројекта”.

од 1. марта до 1. маја 2018. године – додатни позив за подношење зрелих пројектних идеја/концепата

На почетку фазе концептуализације подносиоци пријава који већ имају развијен концепт а нису учествовали у фази идејизације могу да се пријаве на додатни позив за подношење зрелих пројектних идеја/концепата. Позив ће бити отворен од 1. марта 2018. године и трајаће до 1. маја 2018. године. На основу утврђених критеријума оцењивања биће одабрано најмање пет најбољих пројеката. Ови подносиоци неће моћи да конкуришу за награду за иновацију у овој фази, али ће моћи да се придруже најуспешнијима из фазе идејизације и искористе техничку подршку у оквиру Инкубатора.

Инкубатор/Центар за иновације у области климатских промена. Инкубатор је замишљен као заједнички радни простор и место где подносиоци пријава могу да добију информације и подршку. У сарадњи са и уз техничку подршку тимова пројекта и инкубатора, подносиоци предлога пројеката ће имати могућност да детаљније разраде пројектне концепте, искористе услуге експерата и тестирају предложена решења. Ове услуге су бесплатне за чланове одабраних пројектних тимова. Инкубатор ће такође организовати радионице и обуке за потребе даље разраде пројектних решења, као и друге, сличне догађаје, укључујући и евентуалне теренске посете и студијска путовања. Фаза инкубације ће трајати укупно 6 месеци.

Механизам подршке у виду инвестиционих грантова – грантова за суфинансирање пројеката

Финалистима, односно одабраним пројектима за које се сматра да су спремни за имплементацију (након завршетка фазе концептуализације), биће пружена могућност суфинансирања трошкова имплементације. Наиме, биће успостављен посебан Механизам подршке инвестицијама у виду грантова, који ће се састојати од ресурса пројекта и Владиног учешћа у финансирању трошкова. Кроз овај Механизам биће обезбеђени грантови за суфинансирање пројеката. Критеријуми предвиђени овим конкурсом узимају у обзир и напредак остварен током фазе идејизације и фазе концептуализације. Позив за суфинансирање пројеката биће припремљен у периоду од октобра до 31. децембра 2018. године. Износи појединачних грантова зависиће од инвестиционе вредности пројекта:

Вредности инвестиције Појединачни грантови по пројекту
Мали пројекти (до 100.000 USD) до 50.000 USD
Средњи пројекти (100.000 USD–1 милион USD) до 100,000 USD
Велики пројекти (више од 1 милиона USD) Максимално 200.000 USD
* Број финалиста, односно пројеката одабраних за имплементацију, као и износи појединачних грантова могу бити повећани у зависности од расположивости додатних финансијских средстава.

Бесповратна средства односно грантови за суфинансирање кроз Механизам подршке инвестицијама биће исплаћени на следећи начин: 40% укупног износа гранта појединачног пројекта након потписивања уговора о суфинансирању, 60% укупног износа гранта појединачног пројекта по завршетку пројекта. Пројекти повезани са инвестицијама ће се сматрати завршеним тек када сама инвестиција буде у функцији (нпр. након издавања употребне дозволе или у тренутку када бизнис план постане оперативан);

Напомена: У зависности од најприкладнијег приступа победничком пројекту, ресурси ће бити обезбеђени у виду грантова или јавних набавки. Нека идејна решења могу бити реализована у прототипе већ у фази идејизације и концептуализације па стога неће моћи да буду награђени два пута у истој фази.

Фаза мониторинга и извештавања

Фаза мониторинга и извештавања трајаће најмање 12 месеци. Овај временски рок биће узет у обзир приликом оцењивања и одабира финалиста. Биће организоване теренске посете, уз учешће пројектних тимова и чланова комисије, или најмање једна посета која ће се поклопити са завршним извештајем финалиста. По потреби, биће успостављен нови механизам за праћење смањења емисија ГХГ, уколико већ постојећи механизми нису погодни за одређене пројекте. Поред тога, може да буде успостављен и систем праћења и извештања у реалном времену, или кроз постојећи систем отворених података.

Додатни позив за пројектне идеје
Јануар – Новембар 2021

Паралено са фазом мониторинга и извештавања, Министарство заштите животне средине ће, у сарадњи са УНДП, започети нови позив за достављење предлога пројеката (идеја). Нови позив је прилика да се унапреде пројекти и да се настави са праксом и начином избора најбољих идеја и пројеката кроз механизме успостављене кроз пројекат “Локални развој отпоран на климатске промене”.

На који начин ће бити одабрана најбоља решења?

од 1. до 28. фебруара 2018. године

Пројекат ће обезбедити тим стручњака као чланове комисије (водећи рачуна о свим аспектима предложених решења – техничким и управљачким), који ће разматрати, односно оценити предложене пројектне идеје. На основу претходно утврђених критеријума, биће одабрана најбоља решења за даљу разраду. Комисија ће одабрати највише двадесет најбољих предложених идеја које ће бити даље разрађене у другој фази (фаза концептуализације), и ови предлози ће бити награђени новчаном наградом за иновацију (до 10.000 USD по предложеној идеји). Комисија ће такође изабрати до пет најбољих пројектних идеја физичких лица и наградити их у износу до 5.000 USD по пројектној идеји.

Представљање зрелих пројектних идеја – прилика за склапање партнерстава и прикупљање финансијских средстава

Аутори зрелих пројектних идеја имаће јединствену прилику да представе своја решења и своје организације на специјалним догађајима где ће представити своје пројекте – „Pitching Events“. Ови догађаји пружају прилику за склапање партнерстава и обезбеђивање средстава за финансирање пројеката, посебно за мале пројекте (пројекте до 100.000 USD). Током септембра, подносиоци предлога пројеката у вредности изнад 100.000 USD мораће да обезбеде доказе да су обезбедили средства за суфинансирање својих пројеката, нпр. уговор о одобреном кредиту или доказ о другом виду суфинансирања који су обезбедили пројектни пратнери.

ТРЕЋА ФАЗА: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године

У фази имплементације финалисти своје идеје треба да преточе у акцију, остварени напредак на овом плану ће бити праћен, да би на крају целог процеса били одабрани најбољи. У овој фази се пажња првенствено посвећује успешној имплементацији и доказима о резултатима. На самом почетку треће фазе, биће организовано окупљање свих финалиста да би се обезбедило разумевање очекивања у фази имплементације. По потреби, пројектни тим може и да размотри пружање подршке свим финалистима у организацији догађаја којим ће бити обележен почетак активности, уз укључивање циљних локалних заједница/корисника. Имплементација пројекта мора да буде завршена најкасније до 31. децембра 2020. године. Међутим, почетак фазе имплементације зависи од сложености самог пројекта. Ако је пројекат спреман за имплементацију одмах након пријема награде за идеју, подносиоци пријава могу да започну имплементацију пре званичне најаве фазе концептуализације и имплементације. У овом случају, подносиоци пројектних предлога не могу да конкуришу за суфинансирање пројеката. Од финалиста ће се захтевати да подносе кварталне извештаје о напретку у остваривању уговорених циљева.

ЧЕТВРТА ФАЗА: ФИНАЛНЕ НАГРАДЕ

Децембар 2021. године

Финалне награде (признања) биће додељене тимовима који су остварили највећи напредак и најбољи учинак у имплементацији пројекта, према резултатима праћења и извештавања. Члановима комисије ће бити редовно достављане ажурне информације током фазе имплементације и фазе праћења и извештавања. Поред тога, за сваког финалисту биће отворена датотека која ће садржати информације о разлозима зашто су финалисти одабрани на крају друге фазе (фазе концептуализације), шта се од њих очекује, који су кључни показатељи успеха у фазама имплементације и праћења, која су отворена питања која је потребно решити и који је потенцијал за унапређење и проширење пројекта. Коначна одлука о додели награде биће донета на основу већине гласова.

Сви финалисти ће имати прилику да представе своје пројекте на званичној додели награда. Овај догађај ће бити организован за све учеснике и партнере на пројектима, укључујући и све организације и локалне самоуправе које би евентуално желеле да репликују пројекат. Током процеса имплементације и евалуације биће снимљен документарни филм који ће промовисати користи од сваког појединачног пројекта и показати вредност иновација и укључивања локалних заједница.

Најуспешнијим пројектима и тимовима ће бити додељено посебно признање.

Награде за иновaтивна решења

На основу критеријума за оцењивање, стручна комисија ће одабрати до 20 најбољих предлога решења за даљу разраду, којима ће бити додељена новчана награда (до 10.000 USD по идеји). Такође ће бити награђено до 5 пројектних идеја које су поднела физичка лица у износу до 5.000 USD по идеји. Препоручује се да се награда искористи за трошкове хардвера, консултантских услуга, израде пројектне документације, односно за друге трошкове утврђене у предлогу.

Сви финалисти у првој фази (фази идејизације) имаће прилику да даље разраде свој пројектни предлог у фази концептуализације (друга фаза). Успешни кандидати ће имати прилику да добију и техничку подршку, као и подршку у виду менторства и обуке. Најуспешнији концепти изабрани у додатном позиву ће моћи да се придруже најуспешнијима из фазе идејизације и искористе техничку подршку у оквиру Инкубатора.

Финалистима, односно одабраним пројектима за које се сматра да су спремни за имплементацију (након завршетка фазе концептуализације), биће пружена могућност суфинансирања трошкова имплементације.

Најбољи међу реализованим пројектима имаће прилику да постану добитници награде/признања за иновације у области јачања отпорности локалних заједница на климатске промене.

Наградна шема за ЦСУД ИЗАЗОВ ЗА ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА
ИЗАЗОВ ЗА ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА
Награде Број
Фаза идејизације до 10,000 USD до 20
Фаза концептуализације техничко-технолошка помоћ најбоље идеје и концепти
Фаза имплементације Грант или јавна набавка (суфинансирање) до 5
Финална награда посебно признање до 3

Процес пријављивања:

Провери да ли задовољаваш услове конкурса и који су критеријуми оцењивања

Преузми пријавни образац

Попуни пријаву и поднеси је електронским путем

Пошаљи пријаву

РЕГИСТРАЦИЈА ЗАВРШЕНА

Захваљујемо се на интересовању и иновативним идејама


*више фајлова компресовати у један ZIP фајл величине до 15МВ


Ко може да се пријави?
Често постављена питања
Критеријуми за евалуацију
Ко може да се пријави?

На Изазов за иновативна решења могу да се пријаве:

 • јединице локалне самоуправе
 • јавна комунална предузећа
 • привредни субјекти
 • организације цивилног друштва
 • научно-истраживачке установе
 • физичка лица.

*Посебан позив за физичка лица биће отворен 15. децембра 2017.г.

Сви подносиоци пријава морају да буду регистровани у Републици Србији, у складу са домаћим прописима. Физичко лице треба да има држављанство Републике Србије.

 • Главни подносилац пријаве треба да буде јасно назначен, као представник Конзорцијума и контакт особа за сва питања у вези са пријавом. Главни подносилац пријаве је уједно и главни корисник средстава обезбеђених у оквиру пројекта,
 • Подносиоци пријаве могу да буду чланови више од једног конзорцијума уколико аплицирају са  различитим пројектним идејама.
 • Конзорцијум који се састоји од најмање два члана  од којих је један јединица локалне самоуправе сматраће се додатом вредношћу.

Често постављена питања

 1. Шта је Изазов за иновативна решења у оквиру пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“?

Изазов за иновативна решења је јавни позив за предлагање заједничких, иновативних и финансијски исплативих идеја за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште ГХГ које се емитују у процесу пружања различитих јавних комуналних услуга, уз истовремено генерисање друштвене, економске и еколошке користи за заједницу и њене грађане.

2. Који су сектори предложени за Изазов за иновативна решења у оквиру пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“ ?

Пројектна идеја треба да се односи на секторе који могу да допринесу смањењу ГХГ емисија, као што су: енергетика, саобраћај, индустријски процеси, пољопривреда, управљање отпадом.

3. Колико пријава могу да поднесем?

Не постоји ограничење у погледу броја пријава уколико су у питању различите пројектне идеје.

4. Ја већ имам пројектни концепт. Да ли морам да се пријавим у фази Идејизације (прва фаза)?

Подносиоци пријаве који већ имају развијене пројектне концепте, зрелије идеје, не морају да се пријаве у фази Идејизације, већ могу да се пријаве на позив за подношење концепата који ће бити отворен 1. марта 2018. године. Молимо Вас да имате у виду критеријуме за евалуацију концепата и захтеве Изазова. Такође, скрећемо пажњу да ови подносиоци пријава немају право на  награду за Иновативно решење након евалуације идеја, већ ће се прикључити најбољим тимовима из фазе Идејизације и добити техничку и стручно-саветодавну помоћ кроз Инкубатор.

5. Коју методологију треба да користим за израчунавање очекиваног смањења емисија ГХГ ?

Подносиоци пријава треба да користе метод: Tier 1, према 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

6. Има ли ограничења око тога на шта могу бити утрошена средства добијена као награда за најбољу идеју?

Препоручујемо подносиоцима пријава да користе средства добијена као награду за најбољу идеју за трошкове попут хардвера, консултантске услуге, израду документације. Награда за иновацију не би требало да се искористи за плаћање административних или других не-релевантних трошкова, или као компензација за већ запослено особље.

7. На ком језику треба да буде попуњен Апликациони формулар?

Званични језик изазова је српски. Међутим, кратак опис пројекта треба да буде на енглеском. Подносиоци пријава чије идеје/концепти прођу техничку евалуацију биће обавештени да поднесу пријавни формулар и на енглеском језику.

8. Како да аплицирам?

Апликациони формулар можете поднети преко онлине пријаве на овој интернет страници. Молимо Вас не заборавите да сва послата документа поднесете само у PDF, JPG, docx формату.

9. Кога могу да контактирам ако имам додатна питања?

Можете нас контактирати директно путем телефона или нам послати емаил на: inovativnaresenja@klimatskepromene.rs 

10. Шта се подразумева под родним приступом (питање у оквиру Апликационог фирмулара)?

Детаљне информације о питању родне равноправности и климатских промена као и смернице можете пронаћи у овом документу

Критеријуми за евалуацију

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА
Критеријуми Максималан број бодова Опис
Изазов 10

У којој мери је предложени пројекат у складу са циљевима јавног позива?

(укљ. процену предвиђеног ефекта у погледу смањење укупних емисија ГХГ у општини/заједници)

Иновација 30

Колико је предлог иновативан (која је иновативна вредност предложеног решења у Србији)? Да ли су концепт, технологија или приступ јасно описани?

 • Бодоваће се и могућност имплементације у оквиру временског периода трајања изазова.
Менаџмент пројекта 10

Да ли подносиоци пријаве поседују релевантне вештине, стручност, искуство и ресурсе за успешну имплементацију пројекта у предвиђеном року? Какав је пројектни план за имплементацију пројекта?

Утицај 40

Колико је очекивано смањење емисија ГХГ и колика је просечна цена смањења емисија ГХГ према предложеној пројектној идеји?

Колика је економичност предложеног решења (узимајући у обзир и смањење емисије ГХГ и пратеће економске, финансијске, социјалне и еколошке користи)?

На који начин се предложено решење бави приоритетима на националном и локалном нивоу? На који начин се предложено решење бави темама изазова и како се тим решењем у први план ставља утицај на младе, жене и/или маргинализоване групе?

Буџет пројекта 10

Да ли су пројектни трошкови реални? Опис начина планирања трошкова према предложеним активностима и циљевима. На који начин ће се трошити буџет како би се обезбедило прибављање највеће вредности за уложени новац?

Евентуалне обавезе су-финансирања које су већ обезбеђене за имплементацију биће додатно бодоване.

Укупно 100  
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗРЕЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА/КОНЦЕПАТА
Критеријуми Максималан број бодова Опис
Изазов 10

У којој мери је предложени пројекат у складу са циљевима изазова?

(на пример, пројекције утицаја у односу на укупне емисије ГХГ у општини/заједници).

Пројектна документација  20

Доступност/степен разрађености документације: прелиминарна студија изводљивости/студија изводљивости, права својине, техничка и остала документација која је у складу са националним прописима неопходна за добијање локацијске дозволе, пословни/бизнис план укључујући, уколико је релевантно и техничке спецификације пројектом предложеног решења (демонстрациони прототип, радна верзија софтверског решења итд.)

Општа документација са описом и образложењем технологије или приступа у оквиру иновативног решења.

Менаџмент пројекта 10

Да ли учесници/подносиоци захтева поседују релевантне вештине, стручност, искуство и ресурсе за успешну имплементацију пројекта у предвиђеном року?

Опис плана имплементације пројекта којим се обезбеђује постизање резултата, са назначеним улогама и одговорностима сваког партнера. Да ли учесник/подносилац захтева има писмо/писма – споразум/е о сарадњи са другим партнерима на пројекту?

Утицај 40

Колико је предлог иновативан (која је иновативна вредност предложеног решења у Србији)?

Усклађеност са националним/локалним ресорним и развојним плановима и стратегијама.

Колико је очекивано смањење емисије ГХГ и колика је просечна цена смањења емисије ГХГ према предложеном пројекту?

Јасно дефинисане социјалне и економске користи за локални развој а посебно користи за рањиве групе (жене, младе, маргинализоване групе).

Буџет пројекта 20

Да ли су пројектни трошкови реални? На који начин ће се трошити буџет како би се обезбедило прибављање највеће вредности за уложени новац? Финансијски план укључујући детаљни буџет према предложеним активностима и циљевима.

Суфинансирање ће се додатно бодовати (докази као што су: уговори са банкама и другим донаторима/финансијерима, докази о сопственим ресурсима учесника/подносилаца захтева, итд.).

Укупно 100  
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАЛНИХ НАГРАДА
Критеријуми Максималан број бодова Опис
Изазов / Иновација 15

У којој мери је пројекат успео да успешно оствари резултате и одговори иновативном изазову?

Извештаји о праћењу и евалуацији.

Партнерства 10

Број и ниво успостављених партнерстава и остварених користи.

Нове и настајуће прилике за склапање партнерства као резултат пројектних активности.

Утицај 35

Прорачун потенцијала за непосредно или посредно ублажавање емисија ГХГ са образложењем (смањење емисија ГХГ);

У којој мери је реализовани пројекат допринео спровођењу одређених националних/локалних и ресорних развојних планова и стратегија;

Укљученост локалне заједнице као корисника и кључних актера, укључујући рањиве групе (жене, млади, маргинализоване групе);

Квалитативне и квантитативне користи пројекта – укључујући еколошке, економске и социјалне користи за дату заједницу.

Праћење и извештавање 20

Извештаји о праћењу и процени који потврђују постигнуте резултате у односу на почетне циљеве.

Одрживост 20

Скупови података о праћењу и извештавању који су створени за будуће активности и усаглашеност са законским и стратешким захтевима;

Створена основа за ширење и развој пројекта;

Потенцијал за репликовање у другим локалним самоуправама.

Укупно 100