ИЗАЗОВ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА

ЈАВНИ позив за предлагање иновативних и паметних идеја/решења за унапређење управљања подацима од значаја за борбу против климатских промена на нивоу локалних самоуправа, уз истовремено једноставан, брз и лак за употребу, јавни приступ тим подацима.

Aкo желиш да помогнеш свом граду/општини да уведе или побољша своју базу података, као и управљање и праћење података од значаја за борбу против климатских промена, и учиниш их отвореним и јавно доступним пријави се на ИЗАЗОВ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА.

ИНТЕРАКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗАЗОВА

Фаза
ИДЕЈИЗАЦИЈЕ
/позив за идеје
Фаза ИНКУБАЦИЈЕ
и ТЕСТИРАЊА
Финалне
НАГРАДЕ
ЕВАЛУАЦИЈА и
награђивање
најбољих идеја
Фаза
ЕВАЛУАЦИЈЕ
имплементираних
решења

Процес пријављивања:

Провери да ли задовољаваш услове јавног позива и који су критеријуми оцењивања

Преузми пријавни образац

Попуни пријаву и поднеси је електронским путем

Пошаљи пријаву

РЕГИСТРАЦИЈА ЗАВРШЕНА

Захваљујемо се на интересовању и иновативним идејама

На овај Изазов/Јавни позив могу се пријавити:

  • Градови и општине на територији Републике Србије са више од 20,000 становника (према Попису из 2011. године);
  • Организације цивилног друштва, групе грађана, привредна друштва, и научно-истраживачке организације регистроване на територији Републике Србије такође се могу пријавити, али искључиво у оквиру конзорцијума са градовима и општинама на територији Републике Србије. Градови/општине ће бити водећи партнери, одговорни за подношење пријава и коришћење награда.

 

Тражимо решења која су оријентисана на крајње кориснике, која пружају могућност шире примене, која су јавна, транспарентна и иновативна. Предложена решења треба да узму у обзир информациони систем за енергетски менаџмент, односно софтверску апликацију ИСЕМ, (тамо где је у примени), као једну од својих главних компоненти и извора података у сектору енергетике, али могу да предложе измене или допуне система, како у погледу података за сектор енергетике тако и у погледу проширења овог система на друге секторе повезане са секторима релевантним за климатске промене (саобраћај, управљање отпадом, пољопривреда, индустрија, итд).

  1. Шта је Изазов за отворене податке Пројекта Локални развој отпоран на климатске промене (ЦСУД)?

Изазов за отворене податке Пројекта “Локални развој отпоран на климатске промене” је јавни позив за иновације упућен градовима и општинама у Србији како би осмислиле начине за давање доприноса стварању локалних заједница отпорних на климатске промене кроз побољшање управљања општинским/градским подацима, а све са циљем да се побољша квалитет живот грађана.

2. Који сектори су обухваћени Изазовом отворених података?

Базе података и системи за управљање подацима морају да укључе секторе од значаја за климатске промене попут енергетике, транспорта, управљања отпадом, пољопривреде, индустрије итд. Предложена решења треба да узму у обзир обавезан систем за управљање енергијом и Енергетски информациони систем (ИСЕМ систем), уколико је применљиво, као једну од његових кључних компоненти и извора података везаних за потрошњу електричне енергије, али могу и да предложе допуне и надоградње, како за податке везане за енергетику, тако и за проширења на друге секторе од значаја за борбу против климатских промена.

3. Можете ли нам дати неке примере добре праксе?

Примере можете наћи на страни Корисна документа/ Useful documents.

4. Да ли идеје треба да буду развијене до неког нивоа пре пријављивања?

Не, идеје не морају да буду развијене до неког нивоа пре пријављивања. Критеријум оцене базиран је на степену у коме идеје одговарају циљевима изазова и на основу потенцијала који имају за остваривање-спровођење у пракси.

5. У случају конзорцијума, ко може да буде Водећи подносилац пријаве, и које су одговорности?

Градови и општине ће бити Водећи подносилац пријаве који је одговоран за подношење апликације и коришћење награда. Организације цивилног друштва, регистрована удружења грађана, приватна предузећа и научно-истраживачке институције регистроване у Србији такође могу да се пријаве, али само као део конзорцијума са градовима и општинама у Србији.

6. Има ли ограничења око тога на шта могу бити утрошена средства добијена као награда за најбољу иновацију?

Препоручујемо апликантима да користе средства добијена као награду за најбољу иновацију за трошкове попут хардвера, консултантске услуге, одржавање и побољшање система за управљање подацима. Награда за иновацију не би требало да се искористи за плаћање административних или других не-релевантних трошкова, или као компензација за већ запослено особље.

7. На ком језику треба да буде попуњен Апликациони формулар?

Званични језик такмичења-изазова је српски. Међутим, кратак опис пројекта треба да буде на енглеском. Уколико пријава прође техничку евалуацију подносилац пријаве ће морати да поднесе апликациони формулар и на енглеском језику.

8. Како да аплицирам?

Апликациони формулар треба поднети преко апликације коју можете пронаћи на овој интернет страници. Молимо Вас не заборавите да сва послата документа поднесете у PDF, ЈPG, docx  формату.

9. Кога да контактирам ако имам додатна питања?

Можете нас контактирати директно  путем телефона или нам послати емаил на otvorenipodaci@klimatskepromene.rs.

10. Шта се подразумева под родним приступом (питање у оквиру Апликационог фирмулара)?

Детаљне информације о питању родне равноправности и климатских промена као и смернице можете пронаћи у овом документу

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА

Критеријуми

Максималан број бодоваОпис
Изазов10У којој мери предложени пројекат одговара на изазов?
Иновација30

Да ли идеја представља значајно унапређење расположивих скупова података који се користе или је у питању нови начин да се постојећи подаци учине доступним циљној групи (локалној заједници, женама, младима, маргинализованој заједници)?

  • У обзир ће се узети и могућност тестирања у оквиру временског периода трајања изазова,
  • Предвиђени обим и тачност података (сектори које предложена идеја обухвата – нпр. енергетика, саобраћај, управљање отпадом, итд.).
Менаџмент пројекта10

Да ли учесник/подносилац пријаве поседује управљачке капацитете, релевантне вештине и ресурсе за успешну реализацију пројекта у задатом року?

Потребно је дати детаљан опис искуства и списак претходних референци пројектног тима, на који начин се оне односе на наведени изазов и предложено решење.

У којој мери су подаци о климатским променама већ прикупљени и систематски складиштени од стране градова/општина који подносе пријаве

Утицај40

Колико је предложено решење економично (укључујући потребне људске и друге ресурсе за одржавање и редовно ажурирање података и обуку особља)? Каква је додатна корист овог решења за грађане, животну средину, општине?

На који начин предложено решење повећава захтев за квалитетним подацима и њихову доступност? Да ли то решење побољшава техничке капацитете за унапређење управљања подацима у локалној самоуправи?

У ком погледу је предложено решење компатибилно са постојећим националним, регионалним (нпр. регион западног Балкана, итд.) и европским информационим системима и решењима? На који начин и како предложено решење одговара циљевима изазова и да ли се њиме даје приоритет утицају на младе, жене и/или маргинализоване групе?

У којој мери се предложена идеја може репликовати и какав је њен потенцијал за примену у другим локалним самоуправама?

Буџет пројекта10

Да ли су пројектни трошкови реални? Опис начина планирања трошкова према предложеним активностима и циљевима.

Евентуално суфинансирање које је већ обезбеђено за тестирање решења биће додатно бодовано.

Укупно100 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАЛНИХ НАГРАДА
КритеријумиМаксималан број бодоваОпис
Изазов / Иновација20

Да ли се пројектом управљало тако да су се успешно реализовали задаци и изазови постављени јавним позивом?

  • Вршиће се процена значајног побољшања постојећих сетова података или потпуно новог начина да се учине доступим постојећи и нови подаци, као и управљања подацима,
  • Обавезна је компатибилност са релевантним постојећим националним системима за управљање подацима (нпр. ИСЕМ, систем за управљање заштитом животне средине Агенције за заштиту животне средине, итд.).
Партнерства30

Број и степен успостављених партнерстава и остварених користи за локалну самоуправу.

Нове и растуће прилике за склапање партнерстава као резултат пројектних активности, итд.).

Утицај30

Допринос развоју локалног инвентара гасова са ефектом стаклене баште (у процентима)

Број сектора који су укључени у систем отворених података који је релевантан за пројекат (нпр. енергетика, саобраћај, управљање отпадом , итд.)

Друштвени утицај – лак приступ и позитиван утицај који је коначно решење имало на локалну заједницу (крајње кориснике), посебно на жене, младе и на маргинализоване групе (укључујући број створених друштвено-економских користи)

Тражња и коришћење података – повећани захтеви за квалитетним подацима и њихова доступност

Одрживост20

Пројект је показао да има довољну подршку и интересовање потенцијалних корисника

Створена основа за примену пројекта у другим локалним самоуправама

Потенцијал за репликовање

Укупно100